Välkommen till Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad

Från den 7 april 2015 har Praktikertjänst tagit över driften av viss öppen specialistsjukvård på Dalslands, Lysekils och Strömstads sjukhus. Specialistsjukvården samlas i Praktikertjänsts dotterbolag Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland Lysekil Strömstad.

Praktikertjänst har verkat inom den svenska hälso- och sjukvården i över 50 år. Hela tiden med samma grund: att driva småskalig hälso- och sjukvård nära patienterna. Det är en verksamhet i ständig utveckling där vi blir lite bättre varje dag. Vi är stolta över den hälso- och sjukvård som våra praktiker och anställda ger tiotusentals patienter. Hos oss är våra aktieägare även verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet och möter patienter varje dag i sin yrkesroll.

Vi tar ansvar för och utvecklar svensk sjukvård med långsiktiga investeringar och högkvalitativ vård inom en rad områden, allt från födsel till ålderdom och livet däremellan.

Vi arbetar varje dag för att skapa förutsättningar för bästa resultat

Praktikertjänst har lång erfarenhet och kunskap inom specialistsjukvård. Med kompetens och respekt erbjuder vi en trygg vård anpassad efter varje patients behov.

Information, dialog och bemötande är våra viktigaste verktyg. Vi diskuterar mål och förväntningar med patienten. I enlighet med den nya Patientlagen som trätt i kraft i år säkerställer vi att patienten, närstående och vårdnadshavare får relevant information, förstår informationen och känner delaktighet.

Hög tillgänglighet av god specialistsjukvård

På samtliga närsjukhus driver vi specialistvård inom barn- och ungdomsmedicin, öron-näsa-hals, gynekologi, ögon, diabetets, kardiologi, ljusbehandling, röntgen och logopedi.

Som patient till röntgen har du alltid möjlighet att själv välja var du vill få din undersökning utförd, precis som inom all specialistsjukvård.

Via respektive närsjukhus telefonnummer är vi tillgängliga under sjukhusens öppettider. För att öka tillgängligheten och delaktigheten för patienten använder vi oss av Mina vårdkontakter.

Du hittar snabbt och enkelt alla kontaktuppgifter samt information om verksamheterna på vår webbplats och på 1177.se.

Vi har hög tillgänglighet för patienterna på samtliga närsjukhus och inom all specialistsjukvård vi erbjuder. Som patient erbjuds du i första hand besök inom ditt närområde.

Det är du som står i centrum

Hos oss möter du en specialistsjukvård som bedrivs med fokus på individen. Vårt mål är att du som patient ska känna trygghet med den vård vi ger och vara nöjd med bemötande och omhändertagande. Du är delaktig från diagnostisering till färdigbehandling och vi möter dig på dina villkor utifrån dina behov. Tillsammans med dig diskuterar vi dina mål och förväntningar och upprättar en individuell vårdplan för vårdtiden.

Hälsofrämjande vård

Vi erbjuder vård som bedrivs med ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande förhållningssätt. Det innebär att vi informerar, stödjer och motiverar dig att ta ett eget ansvar för din hälsa och att förbättra den.

Genom information om livsstilsfrågor ger vi hälsofrämjande vård som både förebygger och behandlar sjukdomar. Vi ger till exempel stöd till patienter som vill åstadkomma förändringar i sina tobaks-, alkohol-, kost- och motionsvanor, bland annat genom att använda ”FAR” fysisk aktivitet på recept som en del av vård och behandling.

Patientsäkerhet och lika behandling är inbyggt i vår kultur  

Vår verksamhet har en tydlig patientsäkerhetskultur med värderingar och aktiviteter som omfattar och berör samtliga medarbetare. Kulturen präglas i hög grad av patientfokus och medvetenhet i kvalitets- och utvecklingsfrågor. Avvikelsehantering och risk- och händelseanalyser är viktiga verktyg och grundläggande för vårt utvecklingsarbete med patientsäkerhet.

Vi erbjuder en verksamhet med genomarbetad systematik och struktur, som ger förutsättning för lika behandling, utan att ta bort möjligheten att individualisera och att ta hänsyn till den enskilda patientens behov.

Kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar

Praktikertjänst har ett omfattande och väl beprövat kvalitetsarbete. Styrningen av kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, miljö och säkerhet är integrerat i vårt kvalitetssystem och ger oss stöd att kunna bedriva ett långsiktigt, målmedvetet och systematiskt arbetssätt, med siktet inställt på ständiga förbättringar, förbyggande arbete och ökad patientsäkerhet.

Närsjukhusen vid Dalsland Lysekil Strömstad  kommer ha en gemensam kvalitetssamordnare som säkerställer att samtliga specialiteter lever upp till våra kvalitetsmått.